Editing has been locked on December 31st, 2017. All content and images will keep being available. Thank you for 10 years!

User:Pretty Pistol

From Userpedia
Jump to: navigation, search

SOUNDGARDEN REUNION :D

Click this link

Click this too

oh and this one

                       .                          
                   .:;;ii;iiiiiiiiii;,.                     
                  :;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:                    
                .;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttti:                  
               :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttt,                 
              ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttti.                
             :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttj,               
            .;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttjt.              
           ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttjjjj;              
           ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttjjjjjjt.             
          .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttjjjjjjjj:            
          :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttjjjjjjjjjf,            
         .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttjjjjjjjjjff:           
        ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttjjjjjjjjjjfff;           
        :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttjjjjjjjjjfjfff;          
       .tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttjjjjjjjjjjffffff,          
       ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttjjjjjjjjjjffffffL.         
       itiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttjttttttttttttttttjjjjjjjjjjfffffLGLL.         
      ,tttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitffLLLfffLLLfjttttttttttjjjjjjjjjjffffEEEKDj         
      :tttttttiiiiiiiiiiiiiiittjLLt:.   .,ifLfjttttttjjjjjjjjjjffffDLLLGED,        
      tttttttttiiiiiiiiiiiiitfDj.      ..::iLfjtttjjjjjjjjjjjfffGWGLfLLEE.        
     ittttttttttiittiiiiiiitLWWWKD.     ...::,jLjjtjjjjjjjjjjffffW##KfffLEL        
     .ttttttttttttiiiiiiiiitDWWWWWWWi     ..::,,iLjjjjjjjjjjjjfffL####KfffGE        
     tttttttttttttttttiiittD#WWWWWWWWi    ..:::,,ifjjjjjjjjjjffffG#####DfLLEL       
    .jtttttttttttttttttittD#WWWWWWWWWW    ...::,,;;fjjjjjjjjjffffK######ffLLD:       
    ijtttttttttttttttttttL#WWWWWWWWWW#:    ...::,,;;ifjjjjjjjfffffW######LLLLEL       
    .jjjtttttttttttttttttjK#WWWWWWWWWWW.    ...::,,,;;tfjjjjjffffff#######LLLLGD.      
    ,jjjjttttttttttttttttLEWWWWWWWWWW#D    ...::,,,;;;jjjjjfffffff#######LLLLGDj      
    jjjjjjttttttttttttttjL,W#WWWWWWWWK     ..:::,,,;;;ijjjfffffffLK######LLLLGDG.      
    :jjjjjjjtttttttttttttLj:tWWWWWWW#K.     ..:::,,,;;;ijjffffffffLLK####WLLLLLGD,      
   ijjjjjjjjtttttttttttjLi:.:DW###WL      ..:::,,,;;;iijffffffffLLLGWWWLLLLLLGEf      
   jjjjjjjjjjttttttttttjf,:.. .:,:      ...:::,,;;;iiijffffffffLLLLfffLLLLLGGEG      
   .fjjjjjjjjjjjttttttttff,:....       ...:::,,,;;;iiitjfffffffLLLLffLLLLLGGGDD:     
   ;fjjjjjjjjjjjtttttttjfj,::....      ....:::,,,;;iiiiijffffffLLLLLffLLLLLGGGGDt     
   jffjjjjjjjjjjjjjjjttjft,:::....      ...:::,,,;;;iiiiijfffffLLLLLLfLLLLLLGGGGEL     
   ffffjjjjjjjjjjjjjjjjjfi,,:::......   ....::::,,;;;;iiiiitjfffLLLLLLLLLLLLLGGGGGEG     
   ffffjjjjjjjjjjjjjjjjjfi,,::::..............::::,,,;;;iiiiiitjLffLLLLLLLLLLLLLGGGGGEG     
  .fffffjjjjjjjjjjjjjjjjfi;,,::::.............::::,,,;;;iiiiiitjLfLLLLLLLLLLLLLLLLGGGEG     
  .fffffffjjjjjjjjjjjjjjfi;,:::::.............::::,,,;;;;iiiiiitLLLLLLLLLLLfLLLLLLGGGDG:     
   :fffffffjjjjjjjjjjjjjjfi,,:::::.............::::,,,,;;;iiiiiitLLLLLLGLLLffffLLLLGGGDD;     
  ,Lffffffffjjjjjjjjjjjjji,::::................:::::,,,;;;;iii;ifLLLLLGLLffffffffLLfLfLt     
  ,Lffffffffffjjjjjjjjjjttiiii;;;;;;;;,,,,,,,,,;;;;;;;iiiiiiiiitLLLLLLLLfjffffLLLGGDDDDj     
   ;LLLffffffffffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjffffffffffffffLLLLLLLLGGGGGGDDDDDDDDDDDf     
  iLLLLffffffffffffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjffffffffffffffffffLLLLLLLLLLGGGGGGGGDDDDDDDDDDEf     
   ;LLLLfffffffffffffffffffffffjjjjjjfffffffffffffffffffLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGDDDDDDDDEEEf     
   ;LLLLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffLLLLLLLLLGGGGGGGGGDDDDDDEEEEKKKKKf     
  ,LLLLLLLfffffffffffffffffLGDDDDDDDDDGGGGGGDGDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEKKKKKKKKWWWWWWWWW;     
   :GLLLLLLLLffffffffffffLGEKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKWW.     
  .GGLLLLLLLLLfffffffffGEKWW#############################WWWWWWWWWWWWWWWWEKKKEKKKKKKEKK     
   GGGLLLLLLLLLLffffffGEWW######################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE     
   GGGGLLLLLLLLLLLfffLDKW#################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEDEG     
   GGGGGLLLLLLLLLLLLLGDK###############WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEDEj     
   fGGGGGLLLLLLLLLLLLGEW##W#########WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEEEEDDE.     
   ;DGGGGGGLLLLLLLLLLGEW#####WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEEEEDDE      
   .DDGGGGGGGLLLLLLLLDEW##########WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEDDDj      
   GDDGGGGGGGGLLLLLLDEW#########WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEDDE:      
   tDDDGGGGGGGGGGLLGDEW########WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEDDDD      
   .DDDGGGGGGGGGGGGGDEW####WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEEEDGDt      
    GDDDDDGGGGGGGGGGDEW###WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEDGDE       
    ,EDDDDDGGGGGGGGGDEW###WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEDDDGDj       
    DEDDDDDDDGGGGGGDDK###WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEDDGGE.       
    iEDDDDDDDDGGGGGDDK###WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEDDDDDDDGGDL       
     EEEDDDDDDDDDDDGDE#W#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKDDDDDDDDDGGD        
     jEEEEDDDDDDDDDDDEWWWWWWWWWWWWWWWWKKEEKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDDDDDDDDGGDG        
     EEEEEEDDDDDDDDDDK#WWWWWWWWWWWWKEEEEEEEEEKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDDDDDDDDDGDE.        
      ;KEEEEEEDDDDDDDDEW#WWWWWWWWWKEEEEEEEEEEEEEKKWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDDDDGGDj        
      DKEEEEEEEEDDDDDDWWWWWWWWWWKEEEEEEEEEEEEEEEEKWWWWWWWWWWWWWWEDDDDDDDDGGGD         
      KKEEEEEEEEEEDDDEWWWWWWWWEEEDDDDDDDDDDDEEEEEKWWWWWWWWWWWWEDDDDDDDDGGGE.         
       :KKKEEEEEEEEEDDDK#WWWWWEEEEDDDDDDDDDDDDEEEEEKWWWWWWWWWWKDDDDDDDDDGGDt         
       jKKKKEEEEEEEEDDDWWWWWKEEDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEKWWWWWWWWKDDDDDDDDDGGGE          
       .EKKKKEEEEEEEDDDEWWWWEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEKWWWWWWWDDDDDDDDDGGGE:          
       .EKKKKKKEEEEEDDDEWWEEEDDDDGGGGGGDDDDDDDDDEEEKWWWWWKDDDDDDDDDGLGE,          
        .EKKKKKKKKEEEDDDEWEEDDDDDGLLLLGGDDDDDDDDEEEEWWWWKDDDDDDDDDGGGE;           
        .EKKKKKKKKKKEDDDEEEDDDDGGLLLLGGGDDDDDDDDEEEKWWKDEDDDDDDDGLGDj           
         .KWKKKKKKKKKEDDDEEDDDDGGLLLGGGDDDDDDDDDEEEKWEEEDDDDDDDGGGDL            
         .DKKKKKKKKKKEDDDDDDDDDGGGGGGDGDDDDDDDDDEEEEEEEDDDDDGGLGEt            
          fWWWWKKKKKKEDDGDDDDDDGGGGGDGGDDDDDDDDEEEEEDDDDDDGLGDEi             
           ;WWWWWWKKKKEDDGDDDDDDDGDDDDGDDDDDDDDEEEEDDDDDGGGGDE;             
           ,KWWWWWWWKKKEDGGGDDDDDGDDGDDDDDDDDDEEDDDDDGGGGGDE,              
           . iKWWWWWWWWKKEDDGGGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGGGGGDKf               
             .GWWWWWWWWWKEDDGGGGGDDDDDDDDDDDDDGGGGGGGDKE:               
              ,DWWWWWWWWWWEEDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDKKj                
               :KW#WWWWWWWWKEEDDDGGGGGGGGGGGDDEEKD:                 
                .,K###W#####WWWKKEEEEEEEEKKWWK,.                  
                  jDW#############W#W##WDLLKi                   
                  EWG,,KWW#######WWWK,,ttjjKKD.                  
                 ;WWWGjttiittjLfLfLjjjiiittjKKWKL                 
                :WW WWGttt;i   :: ,  ifjitKKWWKKG                
               GWWWWWDEiiKKWWWKGt;  :DKDDKWWtEKKWWWKE                
               GWWWWDEKEtiWWKGEDLKWKWKKWWKDKK;EGDKKWKWEj               
             iDWWWWGEKWKKGj#KjEWW#KWGKWDKWEEGWLEEKEGKKKWWKD.             
           jDKKWWWKKWKWKKKKDj#GjfKWWKDLWKKKKKKEEGKEKKKKEDKKWWKKE;            
          jEKWWWWWWWWKKKKKKKEK;WDEDKW#KKW#K#WGWWfEGEEEEKKKKKEKKWWKWKG:          
        ,DKWWWKWWWKKWWKKKKKKEKE;WWELGEEEEEEEDEKWWWWLEEEEEKKKKKKKKKEKKWKKDDL        
       .EEKWKWWKKKKKKKKKKKKKKKEDGD.ij;. .      jEEEEEEEEKKKKKKEKKKKKKKKK:       
      jKKEWKKKKKKKKKKWKKKKKKEKLDEG  .        EEEEEEEEEEKKEKKDKKKKKDKKKE       
      jKKKKEKKKKKKKKKKKKKKKEEEfDEEG          EjGEEEEEEEEDGLDEKKKKKEKKKKi       
     .WWKKKEKKKKKKEKKKKKEEEKKLEEEEE.         EELLEEEEEEKEEGDGLDKKEEKKKKK       
     LWKKKKDKKKKKEGDGGGDLDEEKEEEEEDf         EEEEGEKKEEEEEEEGEEEDGEEEKKK,      
     KWWKKKGKEDGDEGEEEKEKEEKEEDEEEEG         fEEEEEDEDGDDEEEEGEEEEDEEEKKKE      
     WWKKKKDDKEKKKGEEEEEEEDEEDDEEEED         DDEDDDEEEDEEDEEEGEEEEGLDKKKKK      
     #WKKKGGKKKKEELEEEEEEKEDDDDDEEEEt        DDEDDDDEGEDDDDDDGDEEELEfEKKKK      
     WWKKEGEEKEEEEGEEEEKKEELDDDDEDDDG        ,DDDEDDGELEEEDDDDGDEEDGEDEKKKKt      
     ;WWKKGEEDEEEEEDEEEEKEEDDGDDDEDDGD        LGDDDDGDDGEEKEDEDGDDEGGEEGEKKKE      
     iWWKKEKDGEKEEEDEEEEKEEEDGDDDDEDDDi       EGDDDDDGGDEEEEEDDLDDELDEELEKKKK      
     fWKKKDEEtEKEEEEDEKEEKEEEGGDGDEDDGD       DGDDDGGGLDEEEEDEELEEELDEEDKKKKK      
     WWKKEEEDGEKKKEEDEEEDEEEEDGDGDDGLGD       jfDGDDLGDGDEEEEEEEGEEEfDEEEDKKKK.     
     WWWKLKEDDEKKKKELEEEEEKEEELDDEGDGLE.      DGGDDGGGLDDEEEDEEELEEELDEEELKKKK,     
     WEEKLKEDGEEKKEEfEEEEEKEEELDDLGDDGDj      DGGGEGGLLDDEEEDEEEfEEEGDEEELKKKDi     
    .WKKKGGDDGDKKKKKGKEEEEEKEEDLLGDDDLLD      GGLDfGDDDDEEDEEEEEtEEKLEEEEGDLEKL     
    iWKKEEEEGDLDDKKEEEEEEEDKKEGLGDDDDDGE      fGGGDfGLLDEEEEEEEDEfDEEGLGLDDKKKKD     
    fWKKEKEEDDDEKKEDGGGGLLDGKGEGGDDDEGDD;     DGGDGDGDLDEEGGGLGDELEDDDEDEEEKKKKK     
    GWKKDKEEGDDEKKKKELEEEEEDEKEDLGDDDDDDG     DGGDGGGDGGLEGEEEEEEGEKDEEDEEEEKKWK     
    DWKKGKEEDDEEKKKKKLEEEEEEDKEEGGDDDDDDE     LGGGGGGGDEEDDEEEEEEEKKGEEDEEKEKKWK     
    KWKKGEEEGEEEKKKKKfEEEEEEDDKEEGLDDDGGDL    .jfGLGLLGLDEDGDEEEEEEEEKLEEDEEEDKKKK     
    KWKKGKEDGEEDKKKKKjKEEEEEEDGKELLDDGDLLD .   GDGGGLGDGEEfLEEEEEEEEKKGEEEEEEDKKKK     
    KWKKGKEEGEEDEKKKKGKEEEEEEDLKEEGGDDDGLD    DfLGLLDLDEDjLEEEEEEDKKKDEEEDEEGKKKK     
    KWKKGKEEGEEDEKKKKLKEEEEEEDDEKEfLDDLGLD;.   :LfGLGGGfEEGGLEEEEEEDKKEDEEDDEEGKKKK     
    KKKKGEEEGEEDEKKKKGKKEEEEEEGDEKDDGGGDGDG   DDLLGGDDGEEDLLEEEEEKDKKEEEEEDEELKKKK     
    KKKKLEEEGEEDDKKKKDKKEEEEEEDDGEELGGDDGDE  .. LDLfGGDLEEDDDLEEEEEEGKKDEEEEDEELKKKK     
    KKKKLKEDGEEEDKKKKEKKEEEEEEDDEDKfDGDDGGGt  j;fGLGfDLEDDEGLEEEEEEGKKEEEEEDEELKKKK     
    KEGELEEDDEEEDKKKKKKKKEEEEEDDDEDEGGDDDGDD  GjfGLGDGDEDEEDLEEEEEKLKKDEEEEDEELKKWE     
    KKKKLLGLfffLLEEKKKKKEKEEEEEEDDDEGDDDDGDE,. LLjLGGDDEEEEDDLEEEEEKGKKDEEEEDEKEEDKK     
    WKKKLKEDDDEEEEKDDKKKKEEEEEEEEDDDKDDDGGDED. L;fLLGDEEDDEEEELEEEEEKGEEDEGGLtLGDKKKK     
    WKKKLEEDDEEEEEKKKKDDDEEEEEDEEEGDEEEDGDDDD DDtLGDDEEEDEEEELEEEEKEGLDDEEEEDDEDKKKK     
    KKKKLKEDDDEEEEKKKKKKKEEGGLLGDDEEEEKDDDGDD; LfjLGDEDDDEEEEDLLLGDDELKKDEEEEDDKGKKKK     
    KWKKLKEDDDEEEDWKKKEKKKEEEEDEEEDEEDEEGGDGDGjLtLGDEEEDEDDEEEDEEEEEKGKKDEEEEDDEGEKKW.     
    WWKKLKEDDDEEEDKKKKEKKEEEEEDEEEEDDDDKDGDGDDELjLLDEDEEDDDEEEDEEEKKKGKKDEEEEDDEDEKKW.     
    WWKKLEEEDDEEEDKKKKEKKKEEEEDEEEEDDDDDKGGDGEEfLGDEEGEDDEDEEEDEEEKKKGKKDEEEEDDEGDKKW.     
    WWKKLKEEDDEEEDKKKKDKKKKEEKDEEEEDDDEDEEDDGfDfLGEEDDDEDEDEEEGEEEKKKDKKDEEEEDDEDDKKW:     
    WKKKLEEDDDEEEEKKKKDKKKEEEKDEEEEEDDEGDEEGGEDLGDEDDDDEEEEEEEGEEEKKKDKEEEEEEDDEDDKKW.     
    WWKKfEEEDEEEEEKKKKDKKKKEEEDEEEEEEDEGDDKGGEGLDEDDDEEEEEEEEEGEEEKKKDKEDEEEEDGEEDKKW     
    WKKKLEEEDEEEEEKKKKDKKKKEEEDEEEEEEDEGDDEEDDGGEEDDDDEEEEEEEEGEEEKKEDEEDEEEEDGEEDKKW.     
    WKWKfKEDDEEEEDKKKKDKKKKEEEDEEEEEEDEGDDDEEDDDEDDDDLEEEEEEEEGEEEKKKGKEDEEEEEGEKDKKK     
    WEEEGEEEGDEEEDKKKKGKKKEEEEDEEEEEEDEGDDDEEDGEDDDDEGEEEEEEEEGEEEKKKLKKGEEEEEDEEDKKK     
    WKKKGDGGfLGGEEKKKKGKKKEEEEDEEEEEEDDDDDDKEDGGEEGEDLEEEEEEEEGEEKKKKLKKGDEEEEDEKGKKE:     
    .WKKKLEEDDEEEEEKKKDGGDDEEEEDEEEDEEDDDDDDEEEDDDEDDDLEEEEEEEEDEEKKKKGEEDGGGGGLGEDDGK:     
    WKKKLKEEGEEEEEKKKKGKKKEDGLGGDDEEEDDDDDGEEDGDEEDDDLEEEEEEEELEEEEDEDKKEEEEEEDDEGKKK,     
    WKKKLEEDGEEEEEKKKKGKKKKEEEDEEEEEDGGGLGLEEDDEEEGDLLDEDDDDGLGDEKKKKGKEDEEEEEDDEGKKKi     
    WKKKLEEEDEEEEEKKKKGKKKKKEEDEEEEEDDDDDDDEGLGDLLLGGGEDDEEEEEDEEEKKEGKEDEEEEEDDKLKKKi     
    WKKKLEEEGEEEEEKWKKLKKKKKEEDEEEEEDDDDDDGKDDDEDDDEDLEEEEEEEEDEEEEKEfKEDEEEEEGDELKKKf     
    WWKKLEEEDEEEEEKKKKLKKKKKKKDEEEEEEDGDDGGKEGDDDDDDDLEEEEEEEEDEEEEKEGKKDEEEEEDDELKKKf     
    WWKKLEEEGEEEEEKKKKGKKKKEEKEEEEEEEDGDDDGKEDDEDDEEDLEEEEEEEEDEEEKKEGKEDEEEEEDDELKKKf     
    WWKKLKEEGEEEEEKKKKLKKKKKEKEEEEEEEEDDDDGKEGDEDDDDDLEEEDEEEEEEEEKKEDKEGEEEEEDDELKKKL     
    #WKKGKEEGEEEEEKKKKGKKKKKKEEEEEEEEDGGDEGKEGDDDDDDDLEEEEEEEDEEEKKKKDKEGEEEEEDGKLKKKL     
    #WKKGKEEGEEEEEKKKKEKKKKKKKEKEEEEEDGGDEGKEGDDDDDDDLEEEEEEEDEEEKKKKGEEDEEEEEGDKLKKKG     
    #WKKDKEEDEEEEEWKKKKKKKKKKEEEEEEEDDGGGDGKEDDDDDDDELEEEEEEEDDEEEKKKEKKEEEEEEGDELKKKD     
    #WKKGKEEDEEEEEKKKKKKKKKKEDEEEEEEEDjGGDGKDDDDDDDGEGGEEDEEEEfEEEKEEEEKEEEEEEGDELKKKE     
    WKKKGKEEGEEEKEKKKKKKKKEEEGEEEEEEEDjGDDGEDDGDDDDDDDfDEDEEEELEEEKEEEEKDEEEEDGDKLKKKE     
    #WKEDGDDDDGGDDKKKKKKKKKKEGEEEEEEEDjLGDDEGDfDDDDDDGGDEEEEEEfEEEEEEEKKDEDGGGGDEGKEDE     
    #WKKEKEDGEKEEEKKKKKKKKKKELEEEEEEEDLfDDGDELEDEEEDDGEDEEEEEELEEEKKKEKKEEEEDDGDDGEEKK     
    #WKKKEEEDEEEEEKKWKKKKKKKKLEEEEEEEEDfDDDDDKDDEEEGEGEEEEEEEELEEEKKKEKKDEEEEDGDEDKKKK     
    #WKKKEKEGDEEEEKKKWKKKKKKELEEEEEEEEDGDDLDDKELEEEEDGGEEEEEEELEEEEKKDKELEEEEDGDEEKKKK     
    #WKKEEEEGDEEEEKKKKDKKKKKKEKKKEEEEEEGGDGDEEEDEKEDEGEEEEEEEEGKEKKKEEEEjEEEEGGDGEKKKE     
    WWKKKDEELDEEEEKKKKGKKKKKEDEEKKKKKEEGDGGEDDEEEDDDDGEEEEKEKKEKKEEEEEKEjEEEEDGDfKKKKE     
    KWKKKDEEGDEEEEKKKKDKKKKKEDEEEEEEEEEGDDGEEGGDDDDDDGEEEEEEEEEEEEEKEEKEfDEEEGGDfKKKKD     
    DWKKKGEEGDDEEDKKKKDKKKKKEDEEEEEEEEDDDDGEEGGDDDDDEGEEEEEEEEEEEKKKEEEEfDEEEDDDjKKKKD     
    jWKKKLEEGDEEEEKKKKEKKKKKEGEEEEEEEEGDDDGEEGGGGDDDDGEEEEEEEEEEEEKKEEEELDEEEDDEGKKKKD     
    fWKKKfEEGDDEEGDEKKEKKKKKEGEEEEEEEELEDGGEEGGDGDDDDLDDEEEEEEEEEKKKEGEEDEEEDDDEGKKKKD     
    jKKKKfKEDDEEEDKDDEEKKKEKELEEEEEEEELEDGGDEGGGGDDDDGDDDEEEEDDEEEEKEGEEDEEEDLDEDKKKKG     
    jKKKKfEEDDEEEDKKKEDDDKKKKLEEEEEEEELDDLGDEGGGGDDDDGDDDEEEEDDEEEEKKGDDEDEEDGDEEKKKKL     
     KKKKDEEEGEEEDKKKKEKKEDDDLGDEKEEEEfDLLLGEGGLLGDGDLDDDDEEEDDEEEDDDfKEGDEEDGDKEKKKKf     
     ,DKKEEEKEEEDEKKKKEKKKKKKLDDDDGGGGLLGLLDLGGGDDDEDLDDEDDDDGGGDDEEKGEEDfGDEEEEKKKKK     
      DDGDGLLLLiEKKKKEKKKKKELEEEEEEEELEDGDGELLGfDDDELEEEEEEEEGEEKKEKGEKEtLLLLGLLGG      
      DDGDDGfGLLEKKKKKKKKKKKfKEEEEEEELDDGGDEDGGGGDDLLEDDEEEEEGEEKKKKDKEEjLLLGGGGDf      
      DDGDEDGGGiEKKKKKKKKEKEGEEEEEEEDGDDGGEKGGGGGGDGGEEDEEEEELEEEKKEEKEEjGLLDGGLGG      
      DDGGDDGGGiEKKKKKKKKKKKDEEEEEEEDDEDDGEKGGGGGGDGLEDDDEEEELEEEKKKDKEEfGLfDLGfDD      
      DGLGGDLGGtEKKKEKKKKKKEDEEEEEEEGDDDDDEKDfGLLGDGGEDDDEEEELEEEEKEEKEEfGLGGLGLGD      
      DGLLGELGGjEKKKKKKKKKKKDEEEEEEELEDDGGKKEGGfLGDDLEDDDEEEELEEKKKKEEEELGLGfLGLDL      
      DDLGGEGGGLDKKKEKKKKKKEEEEEEEEELEDDGDKWWDLGGGGDGDGDDEEEELKKEEKKEGKELGLDLLLDE:      
      ,DDLGEDGDLGGDEEKKKKKEEEEEEEEEELEDDDKKK#KDLLGDGGDGDDEEEEfEEEEKKKLKDDGGDLLfD:       
       ;EfLEEGDLff KWWWKKKEEEEEEEEEELEEKKKKKD#EDLGDGDGDDDEEEELEEEEEKKLGGDDDGLfD:       
       ,DLLEEGLf WWKWKKWKKKEKEKEEEGKKKKKKKDWWEEDDEDGEEEEEEELEEEKKKKGLGGGGLLDi        
        jDLjLL  WWWKWKEKKKKKKKKEKEEKKKKKKGKKKKWKKEKKKKKKKKEGKKKKKED;DGGLDL.        
         tjj  #WWWWWEKKEEEEEEEEDEEEKKKKDEKKKKKKEKKKKEEEKELEKKKKKE  ;jj:         
            #WWWKKDKKEEEEEEEEDEKEEKKKGEKKKKKKDEKKEEEEEELKKKKKKK            
            KWWWKKEKKEEEDEEEEDEEEEKKKDKKKKKKKEEEEEDEEEELKKKKKKW            
            EWWWWKDKKEEEDEEEEDEKEEKKKEKKKKKKKDEEEKDEEEEGKKKKKKW            
            KKWWKKDKKEEDDEEEEDEEEKKKKEKKKKKKKGKEEEGEEEEGKKKKKKG            
            WWEKKKEKKEEGEEEEEDEEEDGEKEEGEKKKKDKEEEDDEEEGKKKKKEW            
            WWWKEEDKKKEGEEEDDDGGDEKKKEEKKEDEEDKEEEDGEEEGEEEEKKW            
            #WWWKKGDDDGLLLGDEDEKKKKKKEDKKKKKEGDDDGLfGDDLEKKKKKW            
            #WWWKKDKEEEGEEEEEDKEKKKKEDEKKKKKKDKEEEDDEEEGKKKKKKW            
            #WWWKKGKKEEGEEEEEDEEKKKKDEEKWKKKKGEEEEEDEEEGKKKKKED            
            ##WWKKDKKEEGEEEEEDEKKKKKGEEKKKKKKGEEEEDDEEEGEKKKKDi            
            #WWWKKGKKEEGEEEEEDEKKKKKDEKKKKKKKDEEEEEDEEEGKKKKKDi            
            WWWWKKGKKEEDEEEEEGEKKKKKGEKKKKKKKDKEEEDDEEEGKKKKKDj            
            WWWWKKDKKEEGEEEEEGEKKKKKLKKKKKKKKDKEEEDDEEEGKKKKKD;            
            WWWWKKGKKEEDEEEEEGEKKKKEDKKKKKKKKDEEEEDDEEEDKKKKKE;            
            WWWWKKDKEEEGEEEEELKKKKKEGEWEEKEKKGKEEEDDEEEDKKKKWE:            
            WWWWKKGKKEEDEEEEEfEEKEGKGEKKKKDGDDEEEEEDEEELKKKGEE:            
            WWKEKKGKKEEGEEEEELDGGEKKDKKWKKKKKGGDDGDDDDGGGDEKKK.            
            WWWKEDGGGDEDDGLGDGEKKKKKEKKWKKKKKDKEEEDDEEEDKKKKKK.            
            KWWWKKDKEDGLEEEEEDKKKKKEKKKWKKKKKDKKEEDDEEEEKKKKKK             
            WWWWKKEKEEEGEEEEEEKKKKEEKKKWKKKKKDKEEEDDEEKDKKKKKK             
            KWWWKKEKEEEDEEEEEEKKKKKDKKWWKKKKKDKEEEDDEEEGKKKKKK             
            WWWWKKEKKEDDEEEEDEKKKKKLKEWWWKKKKDKKEEDGEEELKKKKKK             
            WWWWKKEKKKDDEEEEGEKKKKKDKKWWWKKKKDEKEEDGEEELKKKKKK             
            W#WWKKKKKEDEEEEEGEKKKKKEE#WWWKKKKDEKEEDDEEELKKKKKW             
            ##WWKKKKKEDDEEEELEKKKKKKWWWWWKKKKDKKEEDDEEKGKKKKWW             
            W#WWKKKKKEDDEEEELEEKKKKKWWWWKKKKKGEEEEDDEEKGKKKKKE             
            #WWWKKKKKEDEEEEEjKEKKKKWWWWWDDEKKDKEEEDDEEKLEEEEKW             
            WWWWKKKKKEDEEEEKGEEEDGDWW#WWWKKKDDGGGGGDDDDGDEKKKK             
            W#KKKEKKEEDEEEEEGDLGEKKWWWWWWKKKKGEEEEEDEEEGKKKKKW             
            WWWWKDDEKEDEELfGEEKKEKKWWWW#WKKKKLKEEEEDEEEGKKKKEW             
            W#WWWEEGLLLGDEEEEKKKKKKWWWW#WKKKKLKKEEEDEEEGKKKKKW             
            W#WWKDKKEEGEEEELEKKKKKEW##WWWKKKKLEEEEEDEEELKKKKKW             
            ##WWKGKKEEGEEEELEKKKKKEWWWW#WKKKKLKEEEEDEEELKKKKKW             
            ##WWKGKKEEGEEEELKKKKKKDWWW##WKKKKLKEEEEDDEEGKKKKKW             
            ##WWWLKKEEDEEEELKKKKKKLWWW##WKKKKLKEEEEDDEELEKKKKW             
            ##WWKLKKEEGEEEEGEKKKKKGWWWW#WKKKKLKEEEEDDEEGEKKKKW             
            W#WWKGKKEEDEEEEGKKKKKELWWWWWWKKKKLKKEEEDDEELKKKKKE             
            WWWWKGKKEDDEEEELEEKKKEGWW#W#KEKKKGKKEEEDDEELKEDDKW             
            ##KWKDKKEDDEEEELEKKKEGEWWWWWWKKKEGEGDDEEDEDGGDEKKK             
            W#KEEDKKEDDEEEELEEGGKKEK####WKKKKGKEEEEDGDEDEEKKKK             
            W#WWKGGDEDGDGGLLEEEKKKEW#W##WKKKKGKEEEEDGEEGKKKKKE             
            ##WWKEKEDDDEEEEGEKKKKEEW####WKKKKGKEEEEDGEEGKKKKKE.            
            ##WKKKKEEDEEEKEDEKEKKKKWWW#WWKKKKGKEEEEDGEEDKEKKKD             
            W#WWEKKEEDEEEEGEKKEKKKKWWW#WWKKKKDKEEEDDGEEEEEKKWE.            
            #WWWEKKEEGEEEEEEEKEKKKKWWWW#WKKKKDKEEEDDGDEEEEKKKK:            
            WWWKEKKEEjEEEEEEEKKKKKKW#####KKKKDKKEEDGLDEEKKKKKK:            
            WWWWKEKKEGEEEEEEEKEKKKKWWWWWWKKKKEKKEEEGLDEGKKKKKE:            
            WWKWWEKKEGEEEEEEEEEKKKKW###W#KKKKEKKEEEDLDEEKKKKKE:            
            #KKEWDKKEEEEKKEKEEEEKKKW####WKKKKKEKKKEEDLEKKEEEEE:            
            #WWDDDEDDEEEEEDGGGGGLDKW###WWKKEDEEDGGDDDGDEGKKKKK:            
            #WWWGEDGGGGDDDDEEEDKKKKW####WKKEKKKKEKKKEEGEGKKKKK:            
            WWWWKKKGEEEEEKEEEEEKKKKK###WWKKEEEEDEKKKKEEDEDKKKKL            
            i#WWGKKEGEEEEEEDEEEKKKKKK###W#KKEEEEfEEEEKEEDGfKKKWK            
            tWWKKKKDDDEKKKKDEEEKEKEKW###WWKKKEEEGKEKKEEEDLDGKKWW,            
            iWWKKKEEDLGEEEKEEKKKKKKKWWWWW#KKKKKKDKKKKEEEDGDtKKWWi            
            iW#WW#WWKKKEEEEEEKKKKKKKW####WKKKKKKEKKKKEEEDGDDEKKWi            
          ;EKK##########WWW#WWWWKKKKKKWW####WWKKKKDKKEEEDDDEKKKKKKWj            
       jKKKKKKK####################WWWWW#WWW#WWWWKKEEKKKKEELGKW#####,            
      jWWKKKKKKKK#######################W##WWWW######WWKWW############:            
     DKKKWWWKKKKKK#######################WWWWWWWWW#####################Kt           
   iWKKKKKKKKKKKWK#######################WWKKKKKKWW#####################WKKf          
   EWKWWKKKWKKKKKKK########################KWWWKKKW#######################WWKWKt         
  WKKKKKKWKWWWKKKKW#######################WKKKKKKKK########################WKKKKKK        
  WKWWKKKKKKKKKKKKKK####################W###KKKELKEK########################WKKKKKKWG       
 GWKKKKKKKKKKKKKKKKW########################KKKKKWKKW########################KKKKKKWKKE      
 WKKKWWWWKWKKKKKKKKW#######################WWKKKKKKKKW#######################KKWKKKKKKKKt     
 KWKKWWKWWKWKKKKKKK#######WKW###########WEWWWKKKWKKWWWW######################KKKKKKKKKKKKE    
 KKKWWKKWWWKKKKKKWWW####WWKKKW##########WKWWWWKKWKKKKWWWW####################KKKKKKKKKKKKKE    
 KKWWKWKKKKKKKKKKKKW#####WDDE###########WWWWKKWKWWKKWWWWWW###########WWK#####WKKKKWKKKKKKKEK   
 KWKWKWKKKKKKKKKKKKW#####WKKW###########KWWWWWKWWWWWWWWWWW###########WGGWW###WWWKKWWKKKKKKKE   
 WWKWWWKKKKKKKKKKKKW#######KK########KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#########WEKW####WKKKKKKWKKKKKKE:   
 WWKKKWWWWWWWKKKKKKW#####WEDK######WKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#W#######KEWW####KKKKKKKKKKKKKKEi   
 WWWKKWWWWWWWWWWKKWKWKW###WKK##WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKK######WW####WKKKKKKWKKKKKKKKL   
 WWWWKKKWWWWKKWKKKKWWWWKKKKEKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKEWKEW#WWWKKKKKKKKKKKKKKKG   
 WWWWKKWKKKWWWKWKKWWWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKG   
 WWWKKKKKKKKKKKKKKWWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKD   
 WWWKKKKKKKKKKKKKKKKWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKD   
 WWWKKKKKKKEKKKKKKKKKKKKKWKKKKWWWWWWWWKWKWWKKWWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKEEEKKKKKKKKKD   
 WWWKKKKKKEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKD   
 WWWKKKKKKEKEEEEEEEEEEEEEEEDDDDGDDDDDGGGGDGGGEEEEEEEEEEDDDEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKf   
 WWWKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDGGGGLLfLfffjjjjjtii;,,;iiitjjLGGDDDDDEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKE;   
 WWWKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDGDGGGGLLLLLfLffffjjttjjfjfffGGDGDDDDDEEEEEEEEEEEEEKKKKKKE:   
 WWWKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDGGGGGLGGLLLLLLLffffffLLLLGGDGDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKK   
 WWWWKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDGGGGLLGGLLLLLLLfffffLLLLGGGDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKE   
 WWWWKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGLLLLLLLfLfffLLLLLGGDDDDEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEKKEE   
 WWWWKKKKKKEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDGDGGGGGGGLLLLLLLffffLLLLGGGDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKEE   
 WWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGLLLLLLfLLLLLGGGDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEKKEG   
 iWKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDGGDGGGGGGGLLGLLLLLfLLLLLLGGGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE:   
  EKKKKKKKEKEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDGDDGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLGLGGDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEG    
   GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGLLLLLLLLGGGGGDDDDDDDDEDEEEEEEEEEEEKE     
    fEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGLLLLLLLGGGGGDDDDDDDDDDDDEEEEDDDDEj      
     iDDEDDDEEEEEEEEEEEEEDDEDDDDDDDDDDDDDGDGGGGGGGGGGGGGGGGGDDDDDDDDDDDDDEDDEj        
       .LGDDDDDDDDDDDDEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGDGGGDDDDDDDDDft          
          .tGGDDDDDDEEEDDEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGDGGGDDDDDDDLt.             
                . ...:iii,itttttttii;........                   


it's a baby Kangaskhan :)

Campaign Merchandise


Ino the election is over, but the merchandise costs the low low price of... your eyeball :)

cool stuff that is related to me

 • Ronnie Wood the Guitarist of the Rolling Stones, was born on June 1st 1947, I was born exactly 52 years after.
 • My Username means Turtle Destruction Wave in Japanese. It's also the names of five Hawaiian kings, a United States Ship, a butterfly, some schools, a statue, and a holiday.
 • My former Username Hemu, is the name of a Indian King

Ditto League

We gave a Team for the Mario-Pokemon, we even have a site which we're going to make into a Global PokedeX plus-like site

Mario species into Pokemon

I got this Idea from an ]EE[ Syntax Error Hack, they made Squirtle into Koopa, Venusaur, had a Pirhana Plant bulb, and Charizard was colored Green and became Angry Yoshi. so i decided to reverse the idea, and instead of making Pokemon into Mario Species, i made Mario Species into Pokemon. If you want me to make any Pokemon, tell me on chat or on my talk page, and i'll make it if I can find the right character. k?

Image Mario Character/species Pokemon Description User Inspirations
Turtwig.png Troopea Turtwig I was bored one day, so i decided to do what FK does, and recolor something. I remembered KPT made a Tutwig out of a Troopea. so i decided to recreate that FireKirby, Koopa-Paratroopa
Chimchar.png Ukiki/Grinder Chimchar After making Turtwig, i decided to do the Sinnoh Starters, so i just found some Ukiki/Grinder Sprites and took the Chimchar sprites, and recolored and edited the Ukiki/Grinder. Personally this was my favorite to do. N/A
Rhydon.png Lizardon Rhydon I decided to postpone the Piplup, because FK told me to make a Cranidos, so i searched for lizards and Dinosaurs, and found Lizardon, though he vaguely resembled a rhydon, so i went ahead and made it FireKirby
Piplup.png Mother Penguin Piplup This one was really hard, not the spriting, but finding the right penguin, because if you search Penguin on MFGG you get bumpties. So i managed to find one on TSR. I personally think this one turned out well N/A
Squirtle.png Koopa-Troopa Squirtle So as i continued to these, i decide to ttake the concept of one of the Hacks, and reverse the concept to fit what i was doing. Obviously i chose Squirtle-Koopa, because the others were kinda hard. Neurario(he showed me ]EE[), RedFire Mario, DarkHero Sonic the Dark(they showed Neu), Shroobario(he showed RFM and DHS)
Torkoal.png Classic Koopa-Troopa Torkoal After making Squirtle, and Turtwig, i decided to make the third turtle from a Koopa aswell. I found some sprites of a Classic Koopa-Troopa the quadrupedal one. At first his eyes were open because i was to lazy to edit them closed, but then Toto said they'd look better with eyes closed, and i remembered that the sheet had closed eye sprites, so fixed it. N/A
Charizard.png Blizzaurus Charizard I was out of ideas, so I asked FK who I should make, he told me I should make Charizard and Charmander, so i went searching for a dragon, and found Blizzaurus, who could be somewhat Charizard-like. So I made her into a Charizard. FireKirby
Totodile.png Croco Totodile Since I was talking to FK, I remembered the whole FK and Toto thing, so I made Totodile. FireKirby, Totodile3456
Charmander.png Rex Charmander FK told me to make this, and he told me to make it from a yoshi, but I didnt think that wouldn't work, so i just kept searching, until I found Rex (which I originally thought wouldn't work), then I decided to try it, and it turned out pretty good IMO. FireKirby
Sunflora.png Sunflower Sunflora I was thinking of ideas, and I remembered Crazee Dayzee, so I thought of making Sunflora from Crazee Dayzee, but they didn't seem to work, but while I was searching on TSR, I found Sunflower sprites, which were really convenient. I think it does like a Sunflora, but the Original Sprites I didn't like much. N/A
Charmander2.png Yoshi Charmander FK originally had this idea, and I thought it wouldn't work, but since Rex and Yoshi are similar, so I thought what the hey, and made Yoshi into Charmander FireKirby
Caterpie.png Wiggler Caterpie I was bored, and remembered Wiggler, and made Caterpie N/A
Weedle.png Wiggler Weedle After making Caterpie, I decided to make his pseudo-counterpart, Weedle. Also I was in #weedle'sforest, so I decided to make Weedle KingAbra/DryGuy/Glaive becuase Weedle is his bot
Aerodactyl.png Blablanadon Aerodactyl Was searching for a bird on MarioWiki to make a Pidgey or something, but i couldn't find one, and I remembered this when I was searching for a Dinosaur, and made Aerodactyl N/A
Slaking.png Donkey Kong Slaking If you read issue two of Wiki Wars, you see that DK Tie in the last panel, near SvS. I remembered the sheet I got it from, and those DK sprites look kinda like Slaking, so I made it into Slaking. N/A
Spinarak.png Webber Spinarak Shrooby told me to make a spider Pokemon out of a Spider Enemy, so I made a Spinarak out of Webber Shroobario
Shroomish.png Goomba Shroomish In #fantendo, I asked for some ideas, and Shrooby gave me this one. Shroobario
Magikarp.png Cheep Cheep Magikarp Another Idea that Shrooby gave me. Shroobario
Gastly.png Boo Gastly CK11 wanted to be part of the vote, so he gave me an idea or two COKEMAN11
Feebas.png Cheep Cheep Feebas this was CK11's idea, which I decided to do over Shrooby's idea of a Cheep Cheep Goldeen, because Feebas is Magikarps Pseudo-Counterpart. COKEMAN11
Tentacool.png Blooper Tentacool DHS made this, and then showed me it. I thought it was pretty cool so I asked him if I could show this here, and he said yes. DarkHero Sonic the Dark (he made this)
Blastoise.png Bowser Blastoise RFM was going to make a Bowser-Charizard, so that gave me this Idea. RedFire Mario
Relicanth.png Cheep Cheep Relicanth CK11 did this COKEMAN11 (he made this)
Octillery.png Octopus Octillery Max2 did this Max2 (he made this)
Diglett.png Whacka Diglett Max2 Did this Max2 (he made this)
Voltorb.png Bob-omb Voltorb CK11 did this COKEMAN11 (he made this)
Glalie.png Bob-Omb Glalie CK11 asked me to do a Bob-omb Spheal, I thought of this, and thought it was better COKEMAN11
Spheal.png Boo Spheal CK11 did this COKEMAN11 (he made this)
Palkia.png Bowser Palkia DHS, after making Tentacool, decided to make this DarkHero Sonic the Dark (he made this)
Electrode.png Bob-omb Electrode CK11 made a Voltorb, then Shrooby made an Electrode, but out of a Shroob-omb, so I made one out of a Bob-omb COKEMAN11, Shroobario

Sonic species into Pokemon

Image Sonic Character/species Pokemon Description User Inspirations
Manaphy.png Chao Manaphy Chao looked alot like Manaphy, so I decided to start the Sonic-Pokemon N/A
Luxray.png Shadow Luxray I realised that shadow's Head looked a little like Luxray, N/A

Other VG Species into Pokemon

Image Character/species Video Game Pokemon Description User Inspirations
Piplup2.png Penguin Tales of Destiny Piplup This one was really hard, not the spriting, but finding the right penguin, because if you search Penguin on MFGG you get bumpties. So I managed to find one on TSR. I then found another Penguin after deciding to do more than Mario species, it resembled Piplup better, so I made it into a better Piplup. N/A